Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro, juridinio asmens kodas 145787276, kurios registruota buveinė yra Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. (toliau – Įstaiga arba Duomenų valdytojas), valdomos interneto svetainės https://www.daiktukiemas.lt/ (toliau – Interneto svetainė) bei joje teikiamų paslaugų naudotojams (toliau – Naudotojai arba Duomenų subjektai) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3. Ši Politika apima sąlygas, taikomas kiekvieną kartą Naudotojui norint pasiekti Internetinėje svetainėje teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) Naudotojas naudoja. Ši Politika taikoma, kai Naudotojai lankosi Interneto svetainėje, atlieka joje bet kokius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant: i) registruojasi Interneto svetainėje; ii) naudojasi daiktų rezervavimo sistema (rezervuoja Interneto svetainėje siūlomus daiktus); iii) susipažįsta ir peržiūri Interneto svetainėje siūlomą daiktų asortimentą; iv) prenumeruoja naujienlaiškius; vi) dalyvauja žaidimuose; v) dalyvauja akcijose; vi) teikia užklausas. Šios taisyklės netaikomos, kai Naudotojai naršo kitų bendrovių / įstaigų interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis.
4. Prieš pradėdami naudotis Interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojai privalo susipažinti su šia Politika. Naudodamiesi Interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojai patvirtina, kad sutinka su Politikoje išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigoja laikytis šios Politikos. Nesutikdami su Politika arba tam tikra jos dalimi, Naudotojai privalo nesinaudoti Interneto svetainės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Naudotojai susipažino ir besąlygiškai sutiko laikytis šios Politikos. Įstaiga neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiama, jei Naudotojas ne iki galo ir / ar neišsamiai susipažino su šia Politika.
5. Duomenų valdytojo rekvizitai:
VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
Juridinio asmens kodas 145787276
Pramonės g. 15-71, Šiauliai LT-78137
Tel. (8 41) 520002
El. paštas: info@sratc.lt

II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

6. Rinkdama bei tvarkydama asmens duomenis, Įstaiga vadovaujasi teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principais.
7. Renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys.
8. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais teisės aktais, ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais.
9. Asmens duomenys surenkami iš Naudotojų.
10. Nurodydamas savo asmens duomenis, Naudotojas sutinka, kad Įstaiga juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
11. Pateikdamas asmens duomenis, Naudotojas suteikia Įstaigai teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai Naudotojai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
12. Naudotojas atsakingas už pateikiamų duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Žinomai neteisingų duomenų pateikimas yra laikomas šios Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Naudotojas privalo nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Įstaigą. Įstaiga jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Naudotojui ir / ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
13. Interneto svetainėje naudojami slapukai (raidiniai ir skaitmeniniai identifikatoriai, aplankius Internetinę svetainę perkeliami į Naudotojo naršymo įrenginį per interneto naršyklę, suteikiantys galimybę sistemai atpažinti Naudotoją, kai vėl apsilankoma Interneto svetainėje, taip pagerinant teikiamas paslaugas. Slapukai taip pat gali būti naudojami i) užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą; ii) pagerinti Interneto svetainės greitį / saugumą; iii) siekiant nuolat tobulinti Interneto svetainę.) Naudotojai turi teisę pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus, siekdami Interneto svetainės slapukus atmesti. Tokiu atveju Naudotojai prisiima galimybių naudotis svetaine pablogėjimo riziką.
14. Įstaiga Interneto svetainėje naudoja šiuos slapukus:

PaskirtisSlapuko pavadinimasSlapuko galiojimo laikasNaudojami duomenys
„Google Analytics“ slapukai, skirti vartotojams atskirti._ga2 metaiUnikalus ID numeris
„Google Analytics“ slapukai, skirti vartotojams atskirti._gid24 valandasUnikalus identifikatorius.
Jeigu vartotojas prisijungęs prie „Google“ paskyros, atpažįstamas IP adresas, vartotojo asmeniniai duomenys: vardas, lytis ir pan.
„Google Analytics“ slapukai, skirti vartotojams atskirti._gat1 minutėUnikalus identifikatorius.
Jeigu vartotojas prisijungęs prie „Google“ paskyros, atpažįstamas IP adresas, vartotojo asmeniniai duomenys: vardas, lytis ir pan.
Stebėjimo slapukai iš„Google Analytics“.Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojusir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr.„Google“ svetainėje_utmb, _utmc, _utmaAtitinkamai 30 min.,6 mėn., 2 metusApskaitai naudojami IPadresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per„GoogleAnalytics“
Facebook slapukas, skirtas Facebook svetainėje rodomai reklamai, net ir neregistruotiems vartotojams_fr3 mėnesiusUnikalus vartotojo ir naršyklės identifikatorius

15. Informaciją, kurią Įstaigai Naudotojai pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi Įstaigos paskyrose (įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus, laukelių „Like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), Įstaiga kontroliuoja bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.Šiuo metu Įstaiga turi šias paskyras socialiniuose tinkluose:
• „Facebook“;
• „Youtube“;
• „Instagram“.
Naudotojams rekomenduojama perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja asmens duomenis.

III. NAUDOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

16. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b) punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį) ir e) punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas). 17. Įstaiga savo Interneto svetainėje suteikia galimybę pateikti daiktų rezervacijas bei užklausas. Teikiant daiktų rezervaciją bei užklausą, Naudotojas turi pateikti tokią informaciją:
▪ vardą ir pavardę;
▪ telefono numerį;
▪ elektroninio pašto adresą.

IV. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TVARKA IR TERMINAI

18. Tvarkydama ir saugodama Naudotojų asmens duomenis, Įstaiga įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
19. Surinkti duomenys saugomi 2 (dvejus) metus nuo tokių duomenų pateikimo arba kol Naudotojas atšaukia sutikimą.

V. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

20. Duomenų subjektas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Įstaigai, susipažinti su šios Politikos pagrindu Įstaigos tvarkomais jo asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, gauti savo asmens duomenų skaitmeninę kopiją, pagrįstai teisės aktų tvarka reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius, perteklinius savo asmens duomenis, sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Politikos sąlygų. Duomenų subjektas turi teisę reikšti šiame punkte nurodytą prašymą Įstaigos el. paštu info@sratc.lt arba raštu, siunčiant paštu Įstaigos adresu Pramonės g. 15-71, 78137 Šiauliai. Gavę Duomenų subjekto prašymą, Įstaiga įsipareigoja atsakyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
21. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Duomenų subjektas teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarydamas poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
22. Duomenų subjektas turi teisę reikšti pargrįstas pretenzijas dėl to, kaip Įstaiga elgiasi su jo duomenimis, Įstaigos el. paštu info@sratc.lt arba raštu, siunčiant paštu Įstaigos adresu Pramonės g. 15-71, 78137 Šiauliai. Gavę Duomenų subjekto pretenziją, Įstaiga įsipareigoja atsakyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
23. Duomenų subjektas, nepatenkintas Įstaigos atsakymu ar manantis, kad Įstaiga tvarko jo asmens duomenis nesilaikydama teisinių reikalavimų, gali pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
25. Įstaiga neatsako už žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjektų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Įstaiga taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
26. Įstaiga turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
27. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
28. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Naudotojas sutinka su papildymais ir/ar pakeitimais.

reserve wish delete
reserve